Regulamin

Regulamin komentowania w serwisie dadHERO.pl
Regulamin prowadzenia bloga w serwisie dadHERO.pl
Regulamin newslettera w serwisie dadHERO.pl


Regulamin komentowania w Serwisie dadHERO.pl§ 1

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
 1. Regulamin - niniejszy "Regulamin komentowania w Serwisie dadHERO.pl";
 2. Glob360 – Glob360 sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 329219, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 złotych, wydawca portalu internetowego „dadHERO” oraz administrator dadHERO.pl;
 3. Serwis dadHERO.pl - serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony przez Glob360 pod aktualnym adresem elektronicznym www.dadhero.pl oraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem elektronicznym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;


§ 2

 1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestniczenia w forum wymiany komentarzy w Serwisie dadHERO.pl oraz w innych serwisach Glob360 poprzez wymianę informacji, komentarzy i opinii.
 2. Dostęp do Serwisu dadHERO.pl oraz do komentarzy pod artykułami zamieszanymi w Serwisie dadHERO.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci teleinformatycznej posiadający konto w serwisie Facebook.com.
 3. Żaden użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarny, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu innego użytkownika posiadającego konto. Serwis dadHERO.pl uwarunkowuje umożliwienie zamieszczania wpisów od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w serwisie Facebook.com.
 4. Serwis dadHERO.pl umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Glob360 nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach dadHERO.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Serwisie dadHEROpl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety.
 6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie:
  • przekazów reklamowych
  • wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
 7. Umieszczanie na stronach Serwisu dadHERO.pl przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie przez uprawnionych przez Glob360 użytkowników, na określonych stronach serwisu.
 8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wpisów nie posiadających treści.
 9. Glob360 zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4, 5 i 6 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie dadHERO.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
 10. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie dadHERO.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 11. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin administracja Serwisu dadHERO.pl ma prawo blokować dostęp do komentarzy w serwisie poprzez wystąpienie do platformy Facebook.com o zablokowanie, lub usunięcie konta takiego użytkownika.
 12. Komentujący w Serwisie dadHERO.pl wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Glob360 w wybranej przez Glob360 formie.
 13. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu dadHERO.pl, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: [email protected], lub listownie na adres: Glob360, ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa.
 14. Glob360 będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 15. Glob360 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie: www.dadHERO.pl.
 16. Regulamin obowiązuje od dnia 21 lutego 2012.

Glob360 Sp. z o.o.


Regulamin prowadzenia bloga w serwisie dadHERO.pl


Witamy na stronie serwisu dadHERO.pl, którego celem jest stworzenie portalu informacyjno - społecznościowego z aktualnymi informacjami oraz opiniami na wszystkie tematy wzbudzające społeczne zainteresowanie.

Opinie oraz treści wyrażane przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie przedstawiają wyłącznie ich własne zdanie i nie odzwierciedlają opinii Glob360.

Prawdziwość oraz kompletność przedstawianych opinii oraz treści nie jest weryfikowana, ani gwarantowana przez Glob360.

Glob360, otwierając nową przestrzeń w polskim internecie, pragnie tworzyć przejrzystą, kulturalną i przyjazną przestrzeń wymiany opinii, poglądów i komentarzy na temat otaczającej nas rzeczywistości.

Użytkownicy serwisu dadHERO.pl mają prawo i obowiązek przyczyniać się do utrzymania wysokiego poziomu dyskusji i polemik, oraz do pogłębiania poruszanych w serwisie tematów.

Glob360 zachęca wszystkich użytkowników do wyrażania swoich opinii, niezależnie od tożsamości narodowej, sympatii politycznych, wyznania, ideologii, religii, czy też odmiennego punktu widzenia prezentowanego przez innych użytkowników serwisu, pod warunkiem, że opinie te będą wyrażane z szacunkiem dla innych osób i poglądów i że będą zawierały elementy konstruktywne do prowadzenia dyskusji.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu lub przekazaniem nam na dowolnych nośnikach tekstów, komentarzy, opinii, filmów lub zdjęć, prosimy zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Glob360 zastrzega, że przez fakt korzystania z naszego serwisu wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.


dadHERO.pl nie jest otwartą platformą blogową, założenie bloga wymaga wysłania zgłoszenia na adres: [email protected]
Zgłoszenie powinno zawierać:
a) informację o osobie blogera
b) proponowany zakres tematyczny bloga
c) przykładowy tekst do zamieszczenia
Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatów na blogera bez konieczności podania powodów.
Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia istniejących blogów bez konieczności podania powodu.


Z aktualnie obowiązującym regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie www.dadHERO.pl

§ 1

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
 1. Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu dadHERO.pl", stanowiący regulamin w rozumieniu Ustawy, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Glob360 na rzecz Użytkowników, w ramach wydawanego przez Glob360 Serwisu dadHERO.pl. Regulamin obejmuje w szczególności zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika oraz zasady umieszczania i publicznego udostępniania w Serwisie dadHEROpl, tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy Użytkowników;
 2. Glob360 – Glob360 sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawaa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 329219, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 złotych, wydawca dziennika internetowego „dadHERO” oraz administrator Serwisu dadHERO.pl;
 3. Serwis dadHEROpl - serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony przez Glob360 pod aktualnym adresem elektronicznym www.dadHERO.pl oraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem elektronicznym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;
 4. Portal - portal internetowy prowadzony przez Glob360 pod aktualnym adresem elektronicznym http://www.dadHERO.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;
 5. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika Serwisu dadHERO.pl;
 6. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
 7. Ustawa o prawie autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).


§ 2

 1. Regulamin określa zasady realizacji przez Glob360 na rzecz Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania i publicznego udostępniania ich tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy na stronach SerwisudadHERO.pl, za pośrednictwem indywidualnego konta w formie m.in. indywidualnego bloga.
 2. Usługa obejmuje nadto promowanie wybranych przez Glob360 tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy Użytkowników w ramach prowadzonej promocji Serwisu dadHERO.pl poprzez działania podejmowane na stronach Serwisu dadHERO.pl lub innych serwisów internetowych wydawanych przez Glob360.
 3. W przypadku wykorzystania poszczególnych tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy w sposób opisany w ust. 2 powyżej, Glob360 umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w Serwisie dadHERO.pl dany materiał, jako źródło pochodzenia tekstu.

§ 3


 1. Usługa będąca przedmiotem Regulaminu jest dostępna dla wszystkich osób korzystających z Portalu.
 2. W ramach świadczenia usługi, na warunkach Regulaminu, Glob360, w zakresie przez siebie określonym, zakładając indywidualne konto, udostępnia Użytkownikom miejsce na serwerze Portalu oraz dostarcza oprogramowanie umożliwiające zamieszczanie i publiczne udostępnianie tekstów, zdjęć, filmów, komentarzy, linków oraz innych materiałów.
 3. Użytkownikiem Serwisu dadHERO.pl może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do konta w Serwisie dadHEROpl przez podanie loginu i hasła dostępu przyporządkowanych mu w Portalu.
 5. Wszelkie informacje i powiadomienia dotyczące korzystania z konta przesyłane będą na adres poczty elektronicznej Użytkownika przyporządkowany mu w Portalu lub na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jak również opublikowane będą na stronie głównej Serwisu dadHEROpl. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu elektronicznego.
 6. Użytkownik zobowiązuje się regularnie umieszczać w Serwisie dadHERO.pl teksty, zdjęcia, filmy, komentarze lub inne treści. Częstotliwość zamieszczania jest uzgodniona z Glob360.


§ 4

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu dadHERO.pl w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz celami Serwisu dadHERO.pl. Użytkownik ponowi wyłączną odpowiedzialność za przekazane Serwisowi dadHERO.pl treści oraz konsekwencje ich zamieszczenia i publikacji, w szczególności w świetle Ustawy o prawie autorskim. Zakazane jest w szczególności przekazywanie za pośrednictwem Serwisu dadHERO.pl treści i materiałów szkalujących, oszczerczych, zawierających groźby, obscenicznych, pornograficznych, pedofilskich, nienawistnych, rasistowskich, nawołujących do przemocy politycznej, rasistowskiej i ksenofobicznej, jak również treści naruszających prawo własności, prawo do wizerunku, ochrony prywatności innych osób, które skutkują odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 2. Użytkownik ma prawo wyświetlać w udostępnionym miejscu na serwerze Portalu dowolne, zgodne z Regulaminem, linki, informacje o sobie, materiały autopromocyjne.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne, indywidualne konto w Serwisie dadHERO.pl. w tym za zawartość i formę zamieszczanych materiałów.
 4. Użytkownik zamierzający zamieszczać lub zamieszczający na stronach prowadzonego przez siebie bloga treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, zobowiązany jest uaktywnić komunikat ostrzegający o takiej zawartości bloga.
 5. Glob360 nie ponosi odpowiedzialności za teksty, filmy, zdjęcia, komentarze i treści zamieszczane przez Użytkownika i zastrzega sobie, zgodnie z Ustawą, prawo uniemożliwienia dostępu do materiałów publicznie udostępnionych przez Użytkownika w przypadku uzyskania wiarygodniej wiadomości o bezprawnym wykorzystaniu takich materiałów.

§ 5

 1. Użytkownik oświadcza, że publicznie udostępnione przez niego treści nie naruszają tajemnicy handlowej, przepisów prawa (w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych), ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa własności oraz prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych filmów, zdjęć i treści w Serwisie dadHEROpl.
 2. Użytkownik oświadcza, że poprzez umieszczenie w Serwisie dadHERO.pl tekstów, filmów i zdjęć (niezależnie od formy i nośnika, na którym zostaną przekazane, czy to w formie tekstu, pliku video, zdjęcia, pliku audio lub w innej formie) przyznaje on nieodpłatnie Glob360, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3 powyżej, zbywalne prawo do:
  • powielania takich treści za pomocą wszelkich znanych technik i środków,
  • zamieszczania lub publikowania takich opinii lub treści w Serwisie dadHERO.pl, jak również na stronach internetowych osób trzecich, z którymi Glob360 zdecydował się na promowanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie treści Serwisu,
  • dystrybucji i rozpowszechniania treści oraz korzystania z zawartości strony internetowej Portalu w celach promocyjnych i marketingowych.
 3. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie Serwisu dadHERO.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.


§ 6


 1. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez Użytkowników na stronach Serwisu, bez porozumienia z Glob360 działalności reklamowej lub marketingowej, której zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług.
 2. Glob360 ma prawo do prowadzenia działalności marketingowej, autopromocyjnej i charytatywnej na stronach Serwisu dadHERO.pl, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji filmów, tekstów, zdjęć i komentarzy zamieszczonych w Serwisie dadHERO.pl przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach Serwisu dadHERO.pl.


§ 7

Glob360 zastrzega sobie prawo do:
 • czasowego zablokowania dostępu do tekstu, filmu, zdjęcia lub komentarza w sytuacji powzięcia wiadomości, że treść może naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich,
 • usuwania filmów, zdjęć lub treści naruszających postanowienia § 4 i § 6 Regulaminu,
 • blokowania uczestnictwa w Serwisie dadHERO.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia § 4 i § 6 Regulaminu,
 • podjęcia wszelkich innych środków, jakie Glob360 uzna za zgodne z jego interesem oraz interesem Użytkowników.


§ 8

Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Glob360 może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Serwisu dadHERO.pl sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 9

 1. Glob360 dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania SerwisudadHERO.pl oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 2. Glob360 zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu dadHERO.pl. Glob360 dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności Serwisu i trwały nie dłużej niż 12 (dwanaście) godzin w każdym tygodniu udostępniania Serwisu dadHERO.pl.
 3. Glob360 nie gwarantuje że Serwis dadHERO.pl będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.
 4. Glob360 zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dotychczasowych bezpłatnych usług w ramach Serwisu dadHERO.pl po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.
 5. Glob360 może wprowadzić w Serwisie dadHERO.pl dodatkowe odpłatne usługi.


§ 10

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu dadHERO.pl oraz zasady ochrony prywatności określają odpowiednio następujące regulaminy: "Regulamin konta Użytkownika Serwisu dadHERO.pl" oraz „Regulamin prywatności Użytkownika Serwisu dadHERO.pl”. Dane osobowe Użytkowników Serwisu dadHERO.pl będą przetwarzane przez Glob360, zgodnie z prawem, również w celu świadczenia usług w obrębie Serwisu dadHERO.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest Glob360.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


§ 11

 1. Reklamacje i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Serwisu dadHERO.pl, filmów, teksów, zdjęć lub komentarzy oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, w szczególności postanowień § 4 powyżej, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub listownie na adres: Glob360, ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa.
 2. Reklamacje oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń powinny zawierać co najmniej:
  • oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej;
  • przedmiot reklamacji lub zgłoszenia;
  • okoliczności uzasadniające reklamację lub zgłoszenie.
 3. Odpowiedź na reklamację lub zgłoszenie udzielona zostanie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.


§ 12

 1. Glob360 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Glob360 powiadomi Użytkowników zarejestrowanych pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont pocztowych podanych przy zakładaniu konta, jak również opublikuje zmiany na stronie głównej Serwisu dadHERO.pl na 14 (czternaście) dni przed wejściem zmian w życie.
 2. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu dadHERO.pl, w szczególności w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do pozostawienia na serwerze umieszczonych przez siebie treści, jeśli postanowi odstąpić od korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Glob360
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Ustawy o prawie autorskim.
 5. Regulamin obowiązuje od 21 lutego 2012 roku.

Glob360 Sp. z o.o.

Regulamin newslettera w serwisie dadHERO.plNa podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), firma Glob360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa, wydawca serwisu internetowego dadHERO.pl zwana dalej dadHERO publikuje poniżej regulamin „Regulamin newslettera w serwisie dadHERO.pl”:

1. „Newsletter w serwisie dadHERO.pl” jest bezpłatną i bezterminową usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o najnowszych wpisach blogerów dadHERO poprzez wysyłanie linków drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

2. W celu świadczenia usługi „Newsletter dadHERO” dadHERO pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej (e-mail).

3. W celu otrzymywania „Newslettera dadHERO” Użytkownik powinien:
a) Dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie każdego bloga swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
b) Zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzenia zapozania się z regulaminem,
c) Posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
d) Aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez dadHERO na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail).

4. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości o której mowa w ust. 4 pkt d, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi „Newsletter dadHERO”.

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji.

6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi „Newsletter dadHERO”.

7. dadHERO zastrzega sobie prawo do:
a) Czasowego wyłączania usługi „Newsletter dadHERO”, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych.
b) Całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newsletter dadHERO” po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny.

8. dadHERO oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.